Statut

Statut Fundacji Help You

 

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

1. Fundacja pod nazwą Fundacja HELP YOU, zwana dalej Fundacją, ustanowiona zostaje przez Piotra Styczyńskiego, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Nowym Sączu, przy ulicy Dunajewskiego 1 przed Notariuszem Dorotę Kalinowską – Szafran w dniu 31 sierpnia 2016 r. Repertorium A numer 1394/2016.

2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku (t.j.Dz.U.2016.40 z dnia 11.01.2016 r.) oraz niniejszego Statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest Nowy Sącz. Fundacja jest utworzona na czas nieoznaczony.

§ 4

Nadzór nad Fundacją pełni Minister Zdrowia.

§ 5

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 6

Fundacja może tworzyć ośrodki, biura, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.

§ 7

Fundacja używa pieczęci o treści, która zawiera jej nazwę, siedzibę i adres oraz znak graficzny.

§ 8

Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 

 

II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA

§ 9

 

Cele Fundacji stanowią:
1. ratownictwo i ochrona ludności;
2. ochrona i promocja zdrowia;
3. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
4. nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
5. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
6. działalność charytatywna;
7. promocja i organizacja wolontariatu;
8. Opieka i rehabilitacją nad osobami starszymi, niedołężnymi
9. Opieka i rehabilitacja osób autystycznych i z innymi porażeniami
10. Współpraca w zakresie wyżej wymienionych celów z organami administracji, jednostkami samorządu terytorialnego oraz ich związkami i stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi, gospodarczymi, naukowymi oraz ze służbami publicznymi.

§ 10

Fundacja realizuje swoje cele, prowadząc następującą działalność:
1) Działalność paramedyczna (PKD 86.90.D)
2) Działalność pogotowia ratunkowego (PKD 86.90.B)
3) Praktyka pielęgniarek i położnych ( PKD 86.90.C)
4) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E)
5) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D)
6) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)
7) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B)
8) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C)
9) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z)
10) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD: 58.12.Z)
11) Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z)
12) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z)
13) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)
14) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z)
15) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z)
16) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)
17) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z)
18) Produkcja artykułów piśmiennych (PKD 17.23.Z)
19) Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z)
20) Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z)
21) Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (PKD 32.50.Z)
22) Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich (PKD 45.40.Z)
23) Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z)
24) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z)
25) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD: 47.19.Z)
26) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z)
27) Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski ( PKD 49.31.Z)
28) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z)
29) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z)
30) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z)
31) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z)
32) Praktyka lekarska specjalistyczna (PKD 86.22.Z)
33) Praktyka lekarska ogólna (PKD 86.21.Z)

§ 11

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalności innych osób prawnych i osób fizycznych,
których działalność zbieżna jest z jej celami statutowymi.

 

III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 12

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 1500,00 zł (słownie tysiąc pięćset 00/100), wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia, który stanowi wkład pieniężny Fundatora oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działalności.

§ 13

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 14

Środki na realizację celów Fundacji mogą pochodzić z:
1) darowizn, spadków i zapisów,
2) dotacji, grantów i subwencji,
3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4) z majątku ruchomego i nieruchomego nabytego i będącego własnością lub będącego w użytkowaniu Fundacji,
5) dochodów z praw majątkowych przekazanych Fundacji,
6) odsetek od lokat pieniężnych, papierów wartościowych,
7) dywidend i zysków z akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego.

§ 15

1. Dochody Fundacji w całości przeznaczone są na realizację celów statutowych.
2. Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 16

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 17

Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji jednorazowej lub łącznej w wysokości, co najmniej 5 000 zł (pięć tysięcy złotych) lub gdy chodzi o osoby zagraniczne – równowartość tej kwoty w dewizach, uzyskują tytuł sponsora Fundacji, jeżeli wyrażą takie życzenie.

§ 18

Tytuł sponsora Fundacji ma charakter osobisty.

 

IV. ORGANY I ORGANIZACJA FUNDACJI

§ 19

1. Organami Fundacji są:
– Zarząd Fundacji
2. Uchwały kolegialnych organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej połowy członków, o ile statut nie stanowi inaczej.
3. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.

§ 20

1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z jednej do pięciu osób powoływanych i odwoływanych przez Fundatora.
2. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony i może być decyzją Fundatora w każdym czasie odwołany w całości lub w odniesieniu do każdego z jej członków.
3. Powołując Zarząd Fundator określa funkcje pełnione przez osoby powołane.
4. Fundator podejmuje decyzje w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielania mu absolutorium.
5. Pracami Zarządu kieruje Prezes.

§ 21

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji.
2. Zarząd w zakresie niezastrzeżonym dla innych organów Fundacji lub Fundatora, kieruje całością spraw Fundacji i podejmuje w tych sprawach decyzje. W szczególności Zarząd prowadzi statutową działalność Fundacji, zarządza majątkiem i dochodami Fundacji, decyduje o rozdziale środków finansowych i rzeczowych, podejmuje uchwały w zakresie przeznaczenia i wykorzystania dochodów Fundacji.

§ 22

Nadto Zarząd Fundacji:
a) opracowuje roczne i wieloletnie plany jej działania;
b) sporządza sprawozdanie z działalności Fundacji;
c) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy;
d) ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenie dla pracowników Fundacji;
e) kieruje bieżącą działalnością Fundacji,
f) odpowiada za realizację jej celów statutowych oraz wyniki działalności finansowo – gospodarczej;
g) podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji;
h) występuje z wnioskiem w sprawie zmian w statucie;
i) określa wzór znaku graficznego (logo Fundacji)
j) przyznaje odznaki, medale honorowe i inne wyróżnienie dla sponsorów i osób zasłużonych dla Fundacji.

§ 23

Do reprezentacji Fundacji uprawniony jest każdy z członków Zarządu działający samodzielnie. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do zaciągania zobowiązań majątkowych powyżej 20.000 złotych uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes.

§ 24

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest
obecność, co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.

§ 25

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

§ 26

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
2. Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Fundator. Umowę o pracę z członkami Zarządu podpisuje pełnomocnik powołany przez Fundatora.
3. Wynagrodzenie dla osób obsługujących działalność Fundacji określa uchwałą Zarząd.

 

V. ZMIANA STATUTU

§ 27

Decyzję w sprawie zmiany statutu podejmuje Fundator na wniosek przyjęty uchwałą Zarządu Fundacji.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE I LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 28

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

§ 29

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątkowych.

§ 30

1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator.
2. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji może być przeznaczony na cele realizacji zadań określonych w statucie Fundacji lub zasilenie innych organizacji pozarządowych.

§ 31

1. Likwidatorem Fundacji jest Zarząd Fundacji lub wyznaczony przez niego członek zarządu.
2. Do obowiązków likwidatora należy wyegzekwowanie wszystkich należności Fundacji oraz zapłacenie wszystkich zobowiązań, a po dokonaniu tych czynności przekazanie pozostałego majątku na rzecz realizacji celów zbieżnych z celami Fundacji.

§ 32

Fundacja składa corocznie, do dnia 31 marca, sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

§ 33

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.

……………………………………
Fundator